๗ ปีแห่งคุณภาพ

 

 คลิกที่นี่    ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ           ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกดูจำนวนผู้สมัครทั้งหมดทุกวิชาเอก ครูผู้ช่วยอบจ.ชัยภูมิ

คลิกดูประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     

อบจ.ต้องการคนดี คนเก่ง  ไม่โกงมาเป็นครู  ให้เตรียมพร้อมอ่านหนังสือเต็มที่ ศูนย์ติวครูถังให้กำลังใจทุกคน

 


 

หลักสูตรการสอบ คลิก

 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30 น.  เริ่มติว 09.00 - 17.00  น.   แจกเอกสารประกอบการติวแนวข้อสอบ   ชีทสรุป  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง ทั้ง  2 วัน

 หลักสูตรติวเข็ม 2 วัน
วันแรก
      แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไปหลังคสช.ยึดอำนาจ /รัฐธรรมนูญ/เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/วัฒนธรรม
      ความรอบรู้เกี่ยวกับอบจ./ชัยภูมิ
    วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
  (1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
       1) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
       2) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       3) แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
       4) แนวข้อสอบวินัย การรักษาวินัย
       5) แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
 (2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
       1) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) 
           พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการพัฒนาการศึกษา
       2) แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
       3) แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
       4) แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจ
           และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
      5) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 
วันที่สอง
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน) 
 
2.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
     (1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
     (2) การจัดการเรียนรู้
     (3) จิตวิทยาและการแนะแนว
     (4) การพัฒนาผู้เรียน
     (5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
     (6) การวิจัยทางการศึกษา
     (7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     (8) การวัดและประเมินผลการศึกษา

 


 

 การเดินทางจากภาคเหนือ

เชียงใหม่  ลำปาง  แพร่   พิษณุโลก  สามารถเดินทางด้วยรถนครชัยแอร์สายเชียงใหม่-อุบลราชธานี ผ่านชัยภูมิ 


การเดินทางจากภาคใต้

                 เที่ยวบินหาดใหญ่ - ขอนแก่น (แอร์เอเชีย) ลงสนามบินขอนแก่น  นั้งรถสายชัยภูมิ - ขอนแก่น 120 กม.


การเดินทางจาก กทม. 

                  มีรถปรับอากาศชั้นดีจากหมอชิตทุกชั่วโมง  4  บริษัท   (ซันบัส   แอร์ชัยภูมิ   เทียนไชย แอร์   แอร์เมืองเลย)


การเดินทางจากภาคตะวันออก

                 นครชัยแอร์สาย ระยอง- เลย  ผ่านชัยภูมิ


นครราชสีมา  นครสวรรค์  ขอนแก่น  ชุมแพ   เมืองเลย  บัวใหญ่   มีรถโดยสารประจำทาง


 

 ชมบรรยากาศการติวครูผู้ช่วยทั่วไทยปี 57 


  สำรองติวได้ที่ 087-2499840,080-007

หมู่ 4 ชัยภูมิ-แก้งคร้อ 105 ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000‎

โทร.044 816 567 ติดต่อโรงแรม กรณีประสงค์จะพักที่โรงแรมชัยภูมิปาร์คให้แจ้งว่ามาติวกับครูถัง
โรงแรมจะมีส่วนลดให้เหลือ 800 /คืน/นอน 2 คน อาหารเช้า

 

จองติวครูผู้ช่วยอบจ.ชัยภูมิ

30-31 สิงหาคม 2557
เพื่อความปลอดภัยกรุณาอย่ากรอกรหัสผ่านลงในฟอร์มนี้
Visitors: 361,356